طرح درس روزانه

درس شانز دهم : عهد وپیمان        ادبیات فارسی سال اول           آموزشگاه راهنمایی هاجر   زبیده نجاتی پور

ارزشیابی تشخیصی

 

پیش بایسته ها

هدفهای رفتاری

هدفهای کلی

تحلیل اموزشی

- یک نمونه از ایثار را ذکر کنید

- یکی از خاطرات دوران کودکی خود را ذکر کنید

- چند صفت از شهید رجایی و چمران را بنویسید

- یک فعل آینده از درس پیدا کرده و آن را صرف کنید

- در جمله ی زیر نهاد و گزاره و فعل را مشخص کنید

. شهید رجایی بسیار منظم و دقیق بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- با نام شخصیتها یی که در درس آمده آشنایی دارد

- اجزای جمله مانند نهاد و فعل را می شناسد

- با زندگینامه به عنوان یکی دیگر از نوشته های ادبی اشنایی دارد

- فعل آینده و چگونگی صرف آن را می داند

دانش آموزان در پایان این درس:

- به مفهوم تعهد و تأثیر نظم و انظباط در زندگی پی می برد

- ایثار را به عنوان نمونه ای از اخلاق بزر گان و رزمندگان می

اموزد

- مسند را به عنوان یکی دیگر از اجزای جمله می شناسد

- خاطره نویسی را به عنوان یکی از نوشته های ادبی یاد می گیرد

-  به نقش رزمندگان در پاسداری از میهن بیشتر پی می برد

 

آشنایی با خصوصیات اخلاقی شهدا

تقویت علاقه و تشویق به مطالعه زندگی شخصیتهای علمی و مذهبی

آشنایی با مسند اشنایی با مهارت خاطره نویسی

تقویت مهارت خواندن

 

 

عهد و پیمان

 

گرمای محبت

دانش های زبانی وادبی

روان خوانی (مرخصی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فعالیتها ی تکمیلی

ارزشیابی پایانی

فعالیتها ی مربوط به شاگردان

انتخاب رسانه ها و وسایل مناسب

 

انتخاب روشها

 

تهیه یک دفتر یادداشت جهت ثبت رویداد های روزانه

- فعلهای اسنادی را نام ببرید

- در جملات زیر مسند را پیدا کنید

امروز هوا خوب است

مصطفی ناراحت شد

- خاطره چه نوع نوشته ای است

پیام داستان مرخصی چیست

 

فعالیتهای فردی

پاسخ به تمرینها ی بخش خواندن به صورت شفاهی

پاسخ به تمرینها ی بخش نوشتن به صورت کتبی

 

 

فعا لیتهای  گروهی

زندگی نامه یکی از رزمندگان را در کلاس بخوانید

یکی از داستانها ی کتاب را به صورت   نمایش اجرا کنید      

نقل نمونه ای از خاطرات بزر گان

نمایش فیلم

روش تدریس اعضای تیم

- روش نمایشی

- روشن سازی طرز تلقی

- داستان گویی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح درس روزانه

درس دهم : سفر شکفتن        ادبیات فارسی سال دوم         آموزشگاه راهنمایی هاجر   زبیده نجاتی پور

ارزشیابی تشخیصی

 

پیش بایسته ها

هدفهای رفتاری

هدفهای کلی

تحلیل اموزشی

- استفاده بهینه از وقت چه تأثیری در زندگی انسان دارد ؟

- برای داشتن یک خانواده آرام چه راه هایی را پیشنهاد

 می کند؟

- چند جمله مثال بزنید و مفعول را در آنها مشخص کنید

- دو جمله از بزرگان بنویسید که به صورت کلمات قصار در آمده

- چند جمله ادبی در نثر جوانه و سنگ پیدا کنید

- دو نمونه از آداب مطالعه را بنویسید

- دانش آموز دوران نوجوانی و جوانی را می شناسد اما با توانایی ها و استعدادهای خود آشنایی کامل ندارد

- می تواند تصویری از آینده خود ارائه دهد

- مفعول و فعل را می شناسد

- چند نمونه از شعر بزرگان را که به صورت کلمات قصار است ، به عنوان نمونه می تواند ذکر کند

- با حرف نشانه ی

(( را  ))

 می تواند جمله هایی را بگوید

دانش آموزان در پایان درس باید :

- اهمیت دوران جوانی و تأثیر آن را در زندگی بداند

- اصول و مهارت هایی که به زندگی بهتر کمک می کند را بداند

- تفاوت فعل گذرا و ناگذر را تشخیص دهد

- آرایه تضمین را به عنوان یکی از زیبایی های ادبی بشناسد

- برخی از آداب مطالعه را یاد بگیرد

- با یک نمونه نثر ادبی و نقش تخیل در آن آشنا شود

 

- آشنایی با اهمیت وقت و غنیمت شمردن فرصتهای زندگی

- آشنایی با توانایی و استعدادهای خود در دوران نوجوانی

-شناخت افعال گذرا و ناگذر

- آشنایی با تضمین به عنوان یکی از زیبایی های ادبی

- یادگیری برخی نکات موثر در مطالعه

- آشنایی بیشتر با آرایه تشخیص و تأثیر نیروی تخیل در زیبا شدن نوشته

 

 

 

 

- سفر شکفتن

- دانش های زبانی و زبانی

- آداب مطلعه

( 1 )

- روان خوانی

( جوانه و سنگ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فعالیتها ی تکمیلی

ارزشیابی پایانی

فعالیتها ی مربوط به شاگردان

انتخاب رسانه ها و وسایل مناسب

 

انتخاب روشها

 

- تهیه فهرستی از افعال گذرا و ناگذر

 

- چند نمونه از مهارت های زندگی را تعریف کنید

- چرا زندگی به(( سفر )) تشبیه شده است ؟

- برای دوست یابی به چه مهارت هایی نیازداریم ؟

- در جملات زیر گذرا و ناگذر بودن فعل را مشخص کنید

.ای کاش کسی را داشتیم

. ماهی تازه است

 

فعالیت های فردی :

- پاسخ به تمرینهای بخش خواندن به صورت شفاهی

- پاسخ به تمرین های بخش نوشتن به صورت کتبی

 

فعالیت های گروهی :

- متنی تهیه کنید که در آن از آیات ، روایات و اشعار استفاده شده باشد

- افعال گذرا و ناگذر را در متن درس مشخص کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

- معرفی کتاب هایی در زمینه نوجوانی

- خواندن اشعاری که در آن از تضمین استفاده شده است در کلاس

- تهیه کارت

( افعال گذرا و ناگذر )

- بارش مغزی

- بحث گروهی

- کارآیی تیم

- روشن سازی طرز تلقی

- روش تفکر استقرایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زبيده نجاتي پور                                       مدرسه راهنمايي هاجر

                                                                                                           

بودجه بندي سالانه ادبيات فارسي پايه اول                                            صفحه اول

 

ماه

هفته

درس

 

عنوان دروس

هدفهاي كلي

 

 

 

 

مهر

اول

 

 

دوم

 

 

سوم

 

 

چهارم

اول

 

 

دوم

 

 

سوم

 

 

چهارم

جلوي روي خدا – خدمات متقابل اسلام و ايران

 

اسوه نيكو

 

 

امام خميني –

 شعر خواني ( ولاي علي ) -حكايت.

 

دانش

آشنايي با تحميديه – نقش ايرانيان در باروري فرهنگ و تمدن اسلام

 

آشنايي با شخصيت پيامبر

 

 

آشنايي با شخصيت و زندگي امام خميني

 

آشنايي با فضيلت دانش اندوزي و كتاب نهج البلاغه

 

 

 

 

 

آبان

اول

 

دوم

 

سوم

 

 

 

چهارم

 

 

 

امتحان

 

پنجم

 

ششم

 

 

 

هفتم

دروس اول تا چهارم

 

سرزمين علم و فرهنگ

 

چرا زبان فارسي را دوست دارم ؟

روان خواني ( سفرنامه اصفهان )

 

 

رنگ آفرينش

سنجش پيشرفت تحصيلي

 

آشنايي با موقعيت علمي ايران در گذشته

 

ايجاد نگرش مثبت نسبت به زبان و فرهنگ  فارسي

 

تقويت حس كمال جويي –

 آشنايي با آرايه تشخيص

 

 

 

 

 

 

 

آذر

اول

 

 

دوم

 

 

سوم

 

چهارم

 

 

پنجم

هشتم

 

 

امتحان

 

 

----

 

نهم

 

 

دهم

چشمه ي معرفت – شعر خواني :

گفتار پيغمبر – حكايت

 

دروس پنجم تا هشتم

 

 

تعطيل رسمي

 

نسل آينده ساز

 

 

با بهاري كه مي رسد از راه –

 زيبايي شكفتن – روان خواني

توجه به زيبايي ها و خالق زيبايي ها

 

 

سنجش پيشرفت تحصيلي

 

 

---------

 

آشنايي با رسالت نسل جوان و رهنمودهاي رهبر

 

آشنايي با دوران نوجواني

زبيده نجاتي پور                                       مدرسه راهنمايي هاجر

                                                                                                           

بودجه بندي سالانه ادبيات فارسي پايه دوم                                            صفحه دوم

ماه

هفته

درس

 

عنوان دروس

هدفهاي كلي

 

 

 

دي

 

 

اول

 

دوم

 

سوم

 

چهارم

 

 

 

 

 

امتحان

 

تعطيل رسمي

 

امتحان ترم اول

 

 

 

 

ارزشيابي پيشرفت تحصيلي

 

 

 

 

 

 

 

بهمن

 

 

اول

 

 

دوم

 

 

سوم

 

 

چهارم

 

يازدهم

 

 

دوازدهم

 

 

سيزدهم

 

 

چهاردهم 

 

پند پدر

 

 

اخلاق نيكان ، اخلاق رايانه اي

 

 

آزادگي ، شعر خواني

 ( راز ماندگاري) ، حكايت 

 

نوجوان باهوش ، آشپز زاده ي وزير ، گريه ي امير

 

آشنايي با ايرج ميرزا و ادبيات تعليمي

 

 

شناخت تأثير خداشناسي ، شناخت مضارع التزامي

 

آشنايي با مفهوم آزادگي  ، شناخت جناس

 

آشنايي با فراهاني و امير كبير ، تقويت روحيه علم آموزي ، شرح حال ، بيوگرافي

 

 

 

 

 

 

اسفند

 

اول

 

دوم

 

سوم

 

 

 

چهارم

 

امتحان

 

پانزدهم

 

شانزدهم

 

 

 

هفدهم

 

دروس يازدهم تا چهاردهم

 

درس آزاد

 

قلم سحر آميز ، دونامه  ،

روان خواني ( آقامهدي )

 

 

خوشا مرز ايران ، شكوه كرخه ، آداب مطالعه 2

 

 

ارزشيابي پيشرفت تحصيلي

 

 

 

آشنايي با تأثير نقاشي در روحيه انسان و تأثير روحانيت در پيشبرد اهداف مذهبي

 

آشنايي با سرزمين ايران و شناخت واژه هاي مشتق و تكرار

زبيده نجاتي پور                                       مدرسه راهنمايي هاجر

                                                                                                           

بودجه بندي سالانه ادبيات فارسي پايه اول                                            صفحه سوم

ماه

هفته

درس

 

عنوان دروس

هدفهاي كلي

 

 

 

 

 

 

فروردين

 

اول

 

دوم

 

سوم

 

 

چهارم

 

 

پنجم

 

 

---

 

---

 

هجدهم

 

 

امتحان

 

 

نوزدهم

 

تعطيل

 

تعطيل

 

زنگ كوچ

 

 

دروس پانزدهم تا هجدهم

 

 

آزاد – شعر خواني –

سرزمين علم و دين

 

 

 

 

 

آشنايي با نقش عشاير در دوران دفاع مقدس

 

ارزشيابي پيشرفت تحصيلي

 

 

تقويت حس اعتماد به نفس و دلبستگي نسبت به فرهنگ بومي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارديبهشت

 

 

 

 

اول

 

 

 

دوم

 

 

 

 

سوم

 

 

 

چهارم

 

بيستم

 

 

 

بيست و يكم

 

 

 

امتحان

 

 

 

---

 

آدم آهني و شاپرك

 

 

 

ما مي توانيم –

روان خواني پير دانا – نيايش

 

 

 

امتحان ترم

 

 

 

-----

 

 

 

 

 

 

آشنايي با ادبيات جهاني و تقويت حس دوستي و عاطفه در دانش آموز

 

 

درك مشتركات و تفاوت هاي ادبيات ايران و جهان

 

 

 

----

 

 

 

----

 

 

 

 

 

 

 

زبيده نجاتي پور                                       مدرسه راهنمايي هاجر

                                                                                                           

بودجه بندي سالانه ادبيات فارسي پايه دوم                                            صفحه اول

ماه

هفته

درس

 

عنوان دروس

هدفهاي كلي

 

 

 

 

مهر

اول

 

 

دوم

 

 

سوم

 

 

چهارم

اول

 

 

دوم

 

 

سوم

 

 

چهارم

اول دفتر   ،

 انقلاب اسلامي تولدي ديگر

 

شه مردان

 

 

چشمان مادربزرگ، شعرخواني

 ( هواي توس ) ، حكايت

 

خردمندي  ، درياي خرد

آشنايي با ادبيات انقلاب

 

 

آشنايي با شخصيت امام علي ( ع )

و صنعت تلميح

 

آشنايي با ادبيات داستاني و شعار

 

 

آشنايي با شاهنامه و گلستان و شناخت كلمات ساده و غير ساده

 

 

 

 

آبان

اول

 

دوم

 

 

سوم

 

 

چهارم

 

امتحان

 

پنجم

 

 

ششم

 

 

هفتم

دروس اول تا چهارم

 

آداب و فرهنگ ايرانيان

 

 

فروغ دانايي ، روان خواني

 (شوق آموختن )

 

معرفت كردگار

ارزشيابي پيشرفت تحصيلي

 

آشنايي با آداب و رسوم ايرانيان ،

شناخت كلمات قصار

 

آشنايي با جامي ، آشنايي با تشبيه و جمع

 

آشنايي با فصول سال ، صفت نسبي ، نوشته هاي زباني و ادبي

 

 

 

 

 

 

 

 

آذر

اول

 

 

 

دوم

 

سوم

 

چهارم

 

 

پنجم

هشتم

 

 

 

امتحان

 

 

 

 

 

نهم

 

 

دهم

شعرهاي نگارنده زيبا ، صورتگر ماهر ، شعر خواني (اميد وصل ) ، حكايت

 

دروس پنجم تا هشتم

 

 

 

تعطيل رسمي

 

سرمايه ي خوبان

 

 

سفر شكفتن ، روان خواني

(جوانه و سنگ ) ، مطالعه 1

آشنايي با اشعار وصال و قاآني ، شناخت زيبايي هاي ادبي ، كلمات وارد شده به زبان فارسي

 

 

 

 

------

 

آشنايي با مفهوم شكفتن و نكته هاي اخلاقي و قالب شعري ترجيع بند

 

آشنايي با اهميت وقت و استفاده بهينه از آن ، افعال گذرا و نا گذر

 

 

زبيده نجاتي پور                                       مدرسه راهنمايي هاجر

                                                                                                           

بودجه بندي سالانه ادبيات فارسي پايه دوم                                            صفحه دوم

ماه

هفته

درس

 

عنوان دروس

هدفهاي كلي

 

 

 

دي

 

 

اول

 

دوم

 

سوم

 

چهارم

 

 

 

 

 

امتحان

 

تعطيل رسمي

 

امتحان ترم اول

 

 

 

 

ارزشيابي پيشرفت تحصيلي

 

 

 

 

 

 

 

بهمن

 

 

اول

 

 

دوم

 

 

سوم

 

 

چهارم

 

يازدهم

 

 

دوازدهم

 

 

سيزدهم

 

 

چهاردهم 

 

پند پدر

 

 

اخلاق نيكان ، اخلاق رايانه اي

 

 

آزادگي ، شعر خواني

 ( راز ماندگاري) ، حكايت 

 

نوجوان باهوش ، آشپز زاده ي وزير ، گريه ي امير

 

آشنايي با ايرج ميرزا و ادبيات تعليمي

 

 

شناخت تأثير خداشناسي ، شناخت مضارع التزامي

 

آشنايي با مفهوم آزادگي  ، شناخت جناس

 

آشنايي با فراهاني و امير كبير ، تقويت روحيه علم آموزي ، شرح حال ، بيوگرافي

 

 

 

 

 

 

اسفند

 

اول

 

دوم

 

سوم

 

 

 

چهارم

 

امتحان

 

پانزدهم

 

شانزدهم

 

 

 

هفدهم

 

دروس يازدهم تا چهاردهم

 

درس آزاد

 

قلم سحر آميز ، دونامه  ،

روان خواني ( آقامهدي )

 

 

خوشا مرز ايران ، شكوه كرخه ، آداب مطالعه 2

 

 

ارزشيابي پيشرفت تحصيلي

 

 

 

آشنايي با تأثير نقاشي در روحيه انسان و تأثير روحانيت در پيشبرد اهداف مذهبي

 

آشنايي با سرزمين ايران و شناخت واژه هاي مشتق و تكرار

زبيده نجاتي پور                                       مدرسه راهنمايي هاجر

                                                                                                           

بودجه بندي سالانه ادبيات فارسي پايه دوم                                            صفحه سوم

ماه

هفته

درس

 

عنوان دروس

هدفهاي كلي

 

 

 

 

 

 

فروردين

 

اول

 

دوم

 

سوم

 

چهارم

 

 

پنجم

 

 

---

 

---

 

هجدهم

 

امتحان

 

 

نوزدهم

 

تعطيل

 

تعطيل

 

درس آزاد

 

دروس پانزدهم تا هجدهم

 

 

مادر وطن ، شعرخواني

 ( تو اي ايزد مرز ايران من ) ، حكايت

 

 

------

 

------

 

تقویت حس دلبستگی نسبت به فرهنگ بومی

 

ارزشيابي پيشرفت تحصيلي

 

 

آشنايي با كمال الملك ، موصوف و صفت  ، قلاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارديبهشت

 

 

 

 

اول

 

 

 

دوم

 

 

 

 

 

سوم

 

 

 

چهارم

 

بيستم

 

 

 

بيست و يكم

 

 

 

 

امتحان

 

 

 

امتحان

 

شعر پرنده ي آزادي ،

 كودكان سنگ

 

 

راه خوشبختي ، روان خواني

( آن سوي پنجره ) ، نيايش الهي

 

 

 

 

ترم دوم

 

 

 

-----

 

آشنايي با ادبيات پايداري

 و نمونه اي از شعر آن

 

 

آشنايي با كتاب در جستجوي خوشبختي و نويسنده آن ،

 غنيمت شمردن فرصت و نمونه اي از اشعار وحشي بافقي

 

 

-----

 

 

 

----

(( به نام خداوند جان و خرد ))

نام  :                          کلاس  :                   سوالات نگارش پایه اول خرداد 89

نام خانوادگی  :          نام دبیر :  نجاتی پور        مدرسه راهنمایی :

ردیف

سوال

شمارک

1

جمله ی زبانی زیر را به یک جمله ی ادبی تبدیل کنید.

خورشید صیح طلوع می کند

1

2

وقتی در نثر کلمات هماهنگ بیاید به آن ................. می گویند.

5/.

3

دو مورد از نکاتی را که در نامه نگاری به آن توجه می کنیم بنویسید 

1

4

نام زیبایی ادبی به کار رفته در بیت زیر را بنویسید

بر درختی شکوفه ای خندید          در کتابی بهار معنا شد

1

5

نشانه های نگارشی مناسب را در عبارت زیر به کار ببرید

زبان فارسی   این موسیقی دلنواز یک عمر در گوش من خوانده شده است

1

6

با دو کلمه ی آینده و جوان یک جمله زیبا بنویسید

 

1

7

به کارگیری .............علاوه بر زیبا تر شدن  نوشته به پرورش ذهن  و خلاقیت  کمک می کند

الف)تخیل                        ب)تشبه                    ج)نشانه های نگارشی

 

1

8

بیت زیر را به نثر روان برگردانید

  هجوم فتنه های آسمانی                          مرا آموخت علم زندگانی

1

9

شخصیت های نمادین آدم آهنی و شاپرک را در یک بند توصیف کنید ……………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

2

10

 

 

معادل کلمه ای که زیر ان خط کشیده شده را بنویسید.

من به کلینیک مراجعه کردم

 

5/.

 

(( به نام خداوند جان و خرد ))

نام  :                             کلاس  :                                انشا پایه اول خرداد 89

 نام خانوادگی  :             نام دبیر :  نجاتی پور           مدرسه راهنمایی :

 

 

ردیف

انشا

شمارک

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع انشا  :

از دو موضوع زیر یکی را به دلخواه انتخاب کرده و درباره ی آن انشایی بنویسید :

---- من می توانم ........

----  نامه ای به امام زمان  ( عج ) بنویسید . ( با توجه به اصول نگارش )

10

 

(( به نام خداوند جان و خرد ))

نام  :                              کلاس  :                            املا  پایه  اول خرداد 89

نام خانوادگی  :               نام دبیر : نجاتی پور          مدرسه راهنمایی :

 

ردیف

سوال

شمارک

1

درمتن زیر کلمات نادرست املایی را پیدا کرده و شکل درست آن را بنویسید

استاد حسابی هر وقت از خواندن و پژوهش فراقت می یافت به  باغبانی می پرداخت . او فرزندان خود را به طلاوت آیات قرآن  وا می داشت و  معتقد بود که یک ایرانی نباید قزل حافظ را غلت بخواند

2

2

 شکل صحیح واژه را برای جای خالی انتخاب کنید

من خودم را موظّف می دانم که برای خیر و .........شما کار کنم

 ( سلاح -  صلاح  )

1

3

کدام گزینه به معنی " طلب کرد " است؟

الف)خواست                      ب)خاست

1

4

 برای کلمات زیر یک واژه هم معنا و هم آهنگ بنویسید.

 مباحثه:                                                          معروف:

1

5

املای صحیح واژه های مشخص شده را بنویسید

سر بر  زریح  آن حضرت گذاشت و از خداوند خواست در راهی که انتخاب کرده  به او  اخلاس   و همّت عطا کند

2

6

گزینه درست را انتخاب کنید.

در نوشتن املا ...............و.................موجب می شود تا متن آن به دور از هر گونه خطا باشد

الف) تشخیص شکل صحیح حروف و درست نویسی               

ب)دقت و سرعت

 

1

7

نشانه اختصاری  " س " و  " ره " هر کدام به چه معنایی هستند؟

 

1

8

املای همه گزینه ها بجز گزینه...............درست است

جرئت       هیئت      اتاق           مصطفا

1

 

(( به نام خداوند جان و خرد ))

املا پایه اول

 

هیچ گاه قدرت  او را از یاد خدا غافل نساخت.او محبوب همه ی مسلمانان و مایه افتخار مردم ایران بود.

نوجوان اگر دقیق و باریک اندیش است برای این است که حس داروری و تشخیص او رو به توسعه است.

ساعاتی که در مصاحبت دوستان می گذرد یا برای گردش و بازی های تفریحی مصرف می شود در ردیف اوقات تلف شده نیست.

شهید رجایی معلّمی متواضع و صمیمی بود.مطالعه و خواب او ساعات معیّنی داشت.وقتی از پیدایش این خصلت در ایشان از او سؤال می شد می گفت من این نظم را از آقای بهشتی یاد گرفته ام.

پیرمرد با صدایی که به غرّش شیر شباهت داشت، فریاد زد :« ای مغولان ناپاک! من و فرزندانم مرگ را به شکست و خواری ترجیح می دهیم».

من هر وقت می خواهم به خودم بگویم که « نمی توانم » به یاد  اعلامیّه ی فوت  « نمی توانم »  و مراسم تدفین او می افتم.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   |